Nyhed | 28 apr 2017

Den danske regering vil nedsætte ytringsfrihedskommission

Som et skridt i arbejdet for at værne om ytringsfriheden vil regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets andre partier nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. I et udkast til kommissoriet findes både et fokus på udbredelsen af sociale medier og "fake news".

Ytringsfrihedskommissionen skal beskrive de retlige rammer for ytringsfriheden i Danmark, den historiske udvikling af ytringsfriheden i Danmark og de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens generelle vilkår i landet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger: ”Friheden til at ytre sig er en af de vigtigste forudsætninger for vores demokrati og samfund. Derfor skal vi sikre os, at rammerne for den frie debat er stærke nok.”

Af kommisoriet fremgår det, at kommissionen bl.a. skal arbejde med de indgreb i ytringsfriheden, der kan foretages af hensyn til at beskytte den nationale sikkerhed, samt hvilken betydning udbredelsen af sociale medier har for den enkelte borgers mulighed for at ytre sig. Samtidig skal spørgsmål om betydningen for den politiske debat af såkaldte ”fake news”, hvor falske nyheder spredes gennem bl.a. sociale medier, drøftes.

Kommisionen foreslås bredt sammensat med 8 medlemmer, herunder repræsentanter for universiteterne, medierne og Institut for Menneskerettigheder. Kommissionen forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2018. Resultaterne skal danne grundlag for en politisk debat om ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.

Læs udkastet til kommissoriet her.

AF: MOGENS KJELDSEN

 


Aktuellt om yttrandefrihet i andra nordiska länder

FINLAND: I februari i år fattade den finska regeringen beslut om en nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017-2019.

NORGE: I juni i år presenterades slutresultatet av projektet "Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017" i form av boken ""Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere". Projektet har undersökt olika aspekter av den norska yttrandekulturen, med fokus på samhällsförändringar knutna till kulturell och religiös mångfald, digitalisering och ökade globala kulturella trender.  

SVERIGE: I september 2016 presenterade Mediegrundlagsutredningens betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58) som föreslår förändringar av språket och strukturen i TF (Tryckfrihetsförordningen) och YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen). Information, remissvar, osv.

---

EH

Dela