Medieforskning

En bärande tanke i Nordicoms verksamhet är att en effektiv förmedling av kunskap baserad på det samlade vetandet som forskningen producerar är en förutsättning för såväl en fruktbar forskning som en konstruktiv samhällsdebatt.

Tidskrifter och böcker

Nordicom söker hävda en nordisk röst på den globala arenan genom utgivningen av böcker, främst antologier, och referee-tidskriften Nordicom Review som har 2 400 prenumeranter på den tryckta versionen varav drygt 1 700 utanför Norden i drygt 130 länder. Därmed är den världens mest spridda tidskrift inom ämnet. Men Nordicom värnar också om de nordiska språken genom utgivningen av Nordicom-Information.

Forskningsdatabas

Nordicoms databas NCOM är unik genom att den samlar både publicerad forskning, pågående och avslutade forskningsprojekt samt de forskare och institutioner som är verksamma inom fältet. Alla doktorsavhandlingar inom medier och kommunikation i de nordiska länderna redovisas särskilt. Nordicom har också en databas över äldre medie- och kommunikationsforskning publicerad mellan 1975 och 2006.

Kommande konferenser

Nordicom presenterar aktuella konferenser inom forskningsområdet i ett kalendarium. Här ingår såväl internationella som nordiska och nationella konferenser. Den nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning, NordMedia, har en egen sida.

Annat

På sidan finns också en lista med länkar till nordiska tidskrifter inom området och information   om olika internationella tidskriftsdatabaser. Beviljade anslag till forskningsprojekt som rör medier och kommunikation i samtliga nordiska länder redovisas. Här återfinns också länkar till forskarföreningar och organisationer inom området i Norden och på den internationella arenan.

Se vänstermenyn för mer information om medieforskning.

 

Dela