Om Nordicom

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet.  Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet. Nordicom är en institution inom Nordiska Ministerrådet.

Nordicoms verksamhet bygger på kontakter med en rad intressenter, forskare, medieföretag, politiska beslutsfattare, myndigheter, organisationer, lärare, bibliotek m fl, inte bara i de nordiska länderna utan över hela världen. Verksamheten utmärks av förmedling inom tre områden.

Medieforskningen och dess reslutat i de nordiska länderna

Nordicom utger tidskrifter och böcker, främst antologier, på nordiska språk och engelskja. På så sätt erbjuder Nordicom de nordiska medie-och kommunikationsforskarna kanaler både i Norden och globalt. En engelskspråkig referee-granskad tidskrift, Nordicom Review, utges med stor spridning. Tidskriften Nordicom-Information publiceras på nordiska språk. En forskningsdatabas för forskare, litteratur och pågående forskning uppdateras löpande. Verksamheten är uppbygd kring dokumentationscentraler i de nordiska länderna. 

 

Medieutvecklingen och medietrender i de nordiska länderna

Nordicom utarbetar nordisk mediestatistik och redovisar kvalificerade analyser,  bl a Nordic Media Trends. Genom deltagande i flera europeiska och internationella nätverk och institutioner, som utarbetar underlag i medie- och kulturpolitiska frågor, ger Nordicom de nordiska länderna en samlad röst. Samtidigt insamlar Nordicom relevant omvärldskunskap från regionala och internationella arenor för vidareförmedling till nordiska brukare. Nordicom-Sverige dokumenterar i särskild ordning på uppdrag av Kulturdepartementet den svenska medieutvecklingen, som bl a innefattar studier av mediemarknaden och den årliga medievaneundersökningen Mediebarometern.

Forskning om barn, unga och medier i världen

Nordicom startade 1997 på uppdrag av UNESCO The International Clearinghouse on Children, Youth and Media. Arbetet syftar till att öka kunskapen om barn, ungdomar och medier och därmed ge underlag för beslut, bidra till en konstruktiv samhällsdebatt samt främja barns och ungdomars mediekunnighet (media and information literacy). Ett viktigt syfte är att stimulera till vidare forskning på området. Verksamheten är uppbyggd kring ett globalt nätverk med 1000-talet deltagare som representerar inte bara forskarsamhället utan även t ex mediebranschen, politiken och frivilliga organisationer. En årsbok, rapporter och antologier utges.
 

 

Dela