Projekt

Förutom den reguljära verksamheten att följa, samla in och förmedla kunskap om medieutvecklingen och medieforskningen i de nordiska länderna, är Nordicom engagerad i många externfinansierade projekt som pågår under kortare eller längre tid.

 

Den svenska mediebranschens ekonomi


Ett uppdrag som Nordicom har för Myndigheten för press, radio och tv är att analysera den svenska mediebranschens ekonomi och dess utveckling över tid. Konkurrensen är hård för medierna, vilket visar sig i att såväl intäkter som resultatnivåer sjunker och i många fall har medieföretagen tvingats göra stora besparingar under senare år. Olika delar av mediemarknaden drabbas emellertid olika hårt. Rapporten för 2016 presenterades i oktober 2017 och finns för fri nedladdning på Myndighetens hemsida. 

Kontaktperson: Jonas Ohlsson 

 

Nordiskt expertmöte om falska nyheter


Tillsammans med Nordisk Journalistcenter arrangerade Nordicom ett expertmöte om falska nyheter i september 2017 i Danmark. Expertmötet var till för att skapa en gemensam förståelse för vad falska nyheter är för något, vilka konsekvenser de har och vilka rekommendationer som kan ges som underlag till de nordiska kulturministrarna inför deras ministermöte senare under hösten 2017. Expertmötet finansierades av Nordiska Ministerrådet. Konferensen var för särskilt inbjudna personer och deltagarna var bland annat journalister, medieledare, militärer, teologer, sociologer och medievetare. En rapport från expertmötet finns tillgänglig för fri nedladdning här. 

Kontaktperson: Jonas Ohlsson 

 

Dold marknadsföring riktad mot barn och unga


Tillsammans med Statens medieråd har Nordicom lanserat en publikation med titeln Marknadsmässig kurragömmalek – barn, unga och dold reklam. Boken behandlar bland annat de juridiska och etiska aspekterna av dold reklam riktad mot barn och unga, hur branschen själva ser på denna typ av reklam och hur reklamen kan uppträda i exempelvis mobilspel. Boken är populärvetenskaplig och skriven på svenska. Den utkom i september 2017, både online och i tryckt form. Besäll ett tryckt exemplar eller ladda ner gratis här

Kontaktperson: Jonas Ohlsson 

 

De svenska mediernas utbud


Ett uppdrag som Nordicom har från Myndigheten för press, radio och tv är att följa det svenska medieutbudet över tid. Fokus ligger på nyheter och faktainnehåll, och årets rapport handlade om de traditionella mediernas innehåll då det än så länge är dessa som har störst betydelse för nyhetsförmedlingen. Fördelningen av olika slags nyheter är relativt stabil över tid, men mängden nyheter har minskat framför allt i dagspressen i tryckt form. Den största förändringen över tid är annars skillnaden i rapportering i respektive mediums ursprungsform och online. Rapporten kan laddas ned här

Kontaktperson: Jonas Ohlsson 

 

Kampen om reklamen i Norden


Nordicom fick hösten 2016 i uppdrag av Nordiska Ministerrådet och norska Kulturdepartementet att göra en kartläggning av förändringarna på reklammarknaden och dess konsekvenser för den reklamfinansierade journalistiken i de nordiska länderna. Rapporten var klar i maj 2017. Huvudresultatet visa att digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för medierna, inte minst vad gäller reklamfinansieringen. De stora amerikanska teknikföretagen står för i princip hela den digitala annonstillväxten under senare år. Det gäller alla de nordiska länderna, och dagspressen har drabbats hårdast. Rapporten har presenterats på flera seminarier i Danmark, Norge och Sverige. Den finns fri för nedladdning på svenska och på engelska. Publikationen går också att beställa i tryckt form på svenska. 

Kontaktperson: Jonas Ohlsson

 

Medie- och informationskunnighet i Norden och Baltikum


En konferens arrangerades under World Press Freedom Day i Helsingfors i maj 2016. Syftet var att skapa en diskussion och ett utbyte mellan nordiska och baltiska intressenter om medie- och informationskunnighet. Frågan har funnits på den nordiska dagordningen ett tag, men är förhållandevis ny på den baltiska. Det finns både likheter och skillnader mellan Norden och Baltikum, och genom presentationer och runda-bords-samtal belystes dessa under en dag. Konferensen finansierades av Nordiska Ministerrådet, och Nordicom arrangerade den tillsammans med KAVI, National Audiovisual Institute, i Finland. Konferensen har dokumenterats i en publikation, Citizens in a Mediated World. Publikationen går också att beställa i tryckt form.

Kontaktperson: Jonas Ohlsson

 

Ett nordiskt forum för ökad jämställdhet i medierna


Norden är i många avseende föregångsländer ifråga om jämställdhet, och under 2013 fick Nordicom i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att utarbeta ett förslag för att stärka det nordiska samarbetet om medier och genus. En serie branschspecifika seminarier arrangerades under 2014, om film, journalistik, reklam och datorspel. Ett större seminarium om frågan arrangerades vid de Nordiska Mediedagarna i Bergen under samma år. Året efter publicerades en antologi, där många delar av mediebranschen kommer till tals och diskuterar frågan om medier och jämställdhet. Antologin, Making Change. Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media finns för nedladdning på vår sajt. Publikationen går också att beställa i tryckt form.

Kontaktperson: Maria Edström och Jonas Ohlsson 

 

Nordisk kulturpolitik


Behovet av en samnordisk kunskapsbas om kultursektorn diskuterades under många år i Norden. 2013 fick Nordicom i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att utreda frågan. En förstudie gjordes, som visade att en etablering av en nordisk kulturpolitisk kunskapsresurs skulle kunna vara av stor betydelse. Förstudien, skriven av Christian S. Nissen, användes som utgångspunkt i ett nordiskt expertmöte i oktober 2014, som Nordicom anordnade tillsammans med Nordiska Ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys. Från de nordiska länderna deltog drygt 25 personer i expertmötet, och man beslutade att inrätta ett forum för att följa nordisk kulturutveckling: Kulturanalys Norden i Sverige. Rapporten heter En nordisk kundskabsressource for nordisk kulturpolitik och finns att ladda ner på vår webb. Publikationen går också att beställa i tryckt form.

Kontaktperson: Jonas Ohlsson

 

Medie- och informationskunnighet i Norden


Hösten 2013 arrangerades ett nordiskt expertmöte i Stockholm med utgångspunkten att ett samhälle som genomgår en stor omvandling ifråga om kommunikationsstruktur kräver medie- och informationskunniga medborgare. Företrädare för myndigheter, departement, intresseorganisationer och forskarsamhället deltog i mötet. Nordicom sammanställde alla inlägg och mötets konklusioner tillsammans med ett antal bidrag från forskare i publikationen Medie- och informationskunnighet i Norden. Dessförinnan gav Nordicom ut en publikation där UNESCO:s ramverk för medie- och informationskunnighet presenterades tillsammans med ett antal analyser av området, Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Båda publikationerna går också att beställa i tryckt form.

Kontaktperson: Jonas Ohlsson

Dela