New media policy guidelines in Finland

The Finnish Government has taken a decision on a new media policy programme, aiming to strengthen media diversity, journalism and media literacy – and to safeguard democracy and freedom of speech.
News
 | 13 September 2018

In July, the Government adopted a policy decision on a national media policy programme, including a series of goals and measures extending to the year 2023. The policy programme is the result of extensive collaboration with the industry, ministries, researchers, and others.

In the preparations, there have been consultation meetings with various stakeholders participating, and a recent study of media policy in Finland, The State of Media and Communications Policy and How to Measure It, has served as a foundation. When published in April, the authors of the study called for a holistic view on media policy, a strengthening of the citizen's perspective, and a systematic assessment of the developments.

Below are some of the goals and actions of the media policy programme:

Supporting responsible journalism

As soon as amended EU rules make it possible, the VAT on e-papers and other e-publications will be reduced to the same level as for printed versions. The current support programme for cultural journals and newspapers will be extended to apply to new actors and publications
that produce news.

Moreover, the Finnish national news service, STT, will receive a one-time lump sum* to secure its news business in the new digital media landscape. (*in Finnish)

(A media outlet conducting “responsible journalism” is one that commits itself to following the self-regulatory journalism rules; read more at the Finnish Council of Mass Media – in Finnish.)

Working for predictable regulation

Media regulation should aim to create a stable business environment for the industry. Among other things, the forthcoming decision on radio concessions will aim to contribute to continuity and diversity in the radio sector, and also take into account the possibilities for non-commercial radio stations. At EU level, Finland will work actively in matters of regulation of global platforms, privacy and copyright.

Promoting media distribution and accessibility

Availability of fast broadband is to be promoted. This goal leans on the Ministry of Communications’ strategy for digital infrastructure, which is also important for the distribution of media services.

Making media content more accessible to different language groups, including sign language, is another goal. The media programme highlights the state’s task of securing media services for special groups and encourages Yle, the public service broadcaster, to develop technologies available for commercial actors to use as well. Incentives for the development of media services’ accessibility may also be considered.

Strengthening MIL and fighting disinformation

The national guidelines for MIL (media and information literacy) will be updated, and efforts will also be made to reach out to new groups, i.e. improve the critical media reading skills of adults and special groups.
MIL is to be included in the education of professionals, especially teachers and other educators, and at all levels.

A fact-checking service to counter disinformation will be developed together with the industry. Actions against hate speech are to be reviewed within the framework of the National Action Plan on Fundamental and Human Rights.

Creating a network for media policy

The extensive cooperation behind the media policy programme was a new step in Finnish media policy – and this kind of collaboration will now continue in a new media policy network with regular meetings (with the
first meeting starting in September).

There will also be a systematic assessment of the development in different policy areas, and a model for monitoring the changes, as outlined in the media policy study above, will be developed.

No extra funding

The actions of the media policy programme will be implemented within the financial framework and through existing appropriations. Actions requiring increased appropriations are decided on within the framework of government finances and annual budgets.

met är resultatet av ett samarbete med mediebransch, myndigheter och forskare med flera. Det har arrangerats samrådsmöten med en rad olika intressenter, och man har i arbetet använt sig av utredningen om mediepolitikens tillstånd och mätning. Utredningen publicerades i våras och efterlyste ett helhetsgrepp om mediepolitiken, ett tydligare medborgar-perspektiv och en systematisk uppföljning av utvecklingen.

Här nedan är några av målen och åtgärderna i det nya medieprogrammet.

Stödja kvalitetsjournalistik

Momsen på e-tidningar och andra e-publikationer ska sänkas till samma nivå som för tryckta versioner, så fort ändrade EU-regler gör det möjligt. Dagens stödprogram för kulturtidskrifter och dagspress ska utvidgas till att gälla nya aktörer och publikationer som producerar nyheter, och dessutom ska nyhetsbyrån STT/Finska notisbyrån få ett engångsstöd* för att trygga nyhetsverksamheten i det nya digitala medielandskapet. (*finsk text)

(Åtgärderna i programmet gäller medier som förbinder sig att följa Journalistreglerna och bedriva "ansvarsfull journalistik".)

Arbeta för förutsägbara lagar och regler

Målet med medieregleringen är att skapa en stabil verksamhetsmiljö för branschen. Bland annat ska radions kommande koncessionsbeslut bidra till kontinuitet och mångfald, och även ta hänsyn till den icke-kommersiella radions möjligheter (se även pdf "Radions kommande koncessions-beslut"). På EU-nivå ska Finland arbeta aktivt i frågor om reglering av globala plattformar, integritetsskydd och upphovsrätt.

Främja distribution och tillgänglighet

Tillgången till snabbt bredband ska främjas. Målet är kopplat till kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur, vars åtgärder är viktiga även för distribution av medietjänster.

Att öka tillgängligheten för olika språkgrupper och på teckenspråk är ytterligare ett mål. Medieprogrammet poängterar att det är statens uppgift att säkra medietjänster för specialgrupper och uppmuntrar Yle (Rundradion) att utveckla teknologier som också kommersiella aktörer kan använda. Även incitament för utveckling av medietjänsters tillgänglighet kan komma ifråga.

Stärka MIK och motverka desinformation och hatprat

De nationella riktlinjerna för MIK (medie- och informationskunnighet) ska uppdateras. Bland annat ska åtgärder riktas mot nya grupper, som vuxna och olika specialgrupper. MIK är också ett viktigt inslag i utbildningen för lärare och andra pedagoger.

En faktagranskningsverksamhet för att motverka desinformation ska utvecklas tillsammans med branschens aktörer, medan åtgärder mot näthat (hatprat) ska ses över inom ramen för den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.

Skapa nätverk för mediepolitiken

Samarbetet om det mediepolitiska programmet, som var ett nytt grepp i finsk mediepolitik, fortsätter framöver i ett nytt mediepolitiskt nätverk. Mediepolitiken kommer att diskuteras på regelbundna möten, varav det första äger rum redan i september.

Man ska också börja med en systematisk uppföljning av mediepolitiken och utveckla den mätmodell som föreslås i utredningen om mediepolitikens tillstånd och mätning.

Inga extra medel

Åtgärderna ska genomföras inom budgetramen och genom befintliga anslag. Åtgärder som kräver ökade anslag beslutas inom ramen för statsfinanserna och årliga budgetar.

Eva Harrie

Topic :