Demokratin mår bra av public service

Public service-medier bidrar till kunniga och informerade medborgare. De åtnjuter dessutom ett jämförelsevis stort medborgerligt förtroende och kan inte anses vara partipolitiskt partiska. Det visar en ny forskningsöversikt som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet.
Pressmeddelande
 | 9 juni 2022

Oberoende och starka public service-medier är viktiga för en välfungerande demokrati, det framkommer av den forskning som finns kring public service. I en ny forskningsöversikt redogör tio svenska forskare i journalistik och medievetenskap för det aktuella kunskapsläget kring public service i Sverige.

– Public service är en institution med stor makt och därför är det viktigt och bra att det förs en diskussion om våra svenska public service-medier. Allra bäst är det förstås om debatten tar avstamp i vad existerande forskning om public service har visat. Med den här publikationen vill vi samla forskningens svar på några av de vanligaste frågorna, säger Johannes Bjerling, redaktör för forskningsöversikten. 

Bidrar till informerade medborgare 

En av frågeställningarna som besvaras är om public service bidrar till bättre informerade medborgare. Baserat på 19 svenska och internationella studier besvaras frågan med ett tydligt ja.  

– Den forskning som finns visar bland annat att public service har ett större utbud av nyhets- och samhällsprogram än de kommersiella kanalerna. Dessutom har undersökningar visat positiva kunskapseffekter av att se på public service, men inte av att se på kommersiella TV-nyheter, säger Jesper Strömbäck, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet och författare till ett av bokens kapitel. 

Stort förtroende 

Den forskning som finns visar också att den svenska befolkningen har stort förtroende för public service, och att förtroendet varit stabilt under den senaste tioårsperioden. 

– Varken förändringar på mediemarknaden eller större samhällskriser tycks ha haft någon negativ påverkan på förtroendet för public service, snarare tvärtom. Under coronapandemin ökade till exempel medborgarnas förtroende för de svenska public service-medierna, säger Ulrika Andersson, forskare vid SOM-institutet och en av de medverkande författarna.

I den nationella SOM-undersökningen från 2021 svarade över 70 procent att de hade ganska eller mycket stort förtroende för innehållet hos Sveriges Radio och Sveriges Television. Men de generellt sett höga förtroendesiffrorna döljer samtidigt en politisk dimension. Förtroendet för public service är lägst bland personer som identifierar sig som ideologiskt klart till höger. De här skillnaderna har ökat något över tid.

Inte partiska 

Huruvida public service-medierna är partiska eller inte är en ofta omdiskuterad fråga som också utreds i forskningsöversikten. Med svenska studier av valrörelsenyheter från 1960-talet och fram till idag som underlag menar Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, att det inte finns stöd för någon systematisk partiskhet, varken åt höger eller åt vänster. 

– Forskningen visar att en viss partiskhet finns, men den är inte systematisk. Gynnande och missgynnande skiftar. Bara för att ett parti ges en positiv mediebild i en valrörelse är det inte säkert att detsamma gäller nästa gång, säger han.

Vem eller vilka som för stunden har mediernas uppmärksamhet avgörs alltså inte av politiska preferenser, utan hur väl en aktör, fråga eller problemformulering stämmer med vad medierna för tillfället prioriterar. Det gäller både public service och kommersiella nyhetsmedier.  

Kombinationen av offentliga och privata medier viktig

Fördelarna med public service förminskar inte privata mediers betydelse. Tvärtom visar den internationella forskningen att en kombination av ett starkt public service och starka kommersiella nyhetsmedier är den bästa modellen för att stimulera nyhetskonsumtionen i befolkningen som helhet. 

Läs mer 

Forskningsöversikten Public service: En svensk kunskapsöversikt är redigerad av Johannes Bjerling och ges ut av Nordicom, ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet.

Läs och ladda ner forskningsöversikten

Public service: En svensk kunskapsöversikt

Boken kommer att lanseras under ett seminarium i Stockholm den 9 juni klockan 13.30-14.30. Seminariet anordnas av Nordicom, Institutet för mediestudier och JMK vid Stockholms universitet.

Kontakt 

  • Johannes Bjerling, vetenskaplig redaktör vid Nordicom, telefon: 0766 18 12 39, e-post: johannes.bjerling@nordicom.gu.se 
  • Jesper Strömbäck, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, telefon: 0706 84 66 15, e-post: jesper.stromback@jmg.gu.se
  • Ulrika Andersson, forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet, telefon: 0708 39 19 60, e-post: ulrika.andersson@som.gu.se
  • Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, telefon: 0702 21 24 02, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se 
Områden :