Män dominerar nyhetsflödet i Norden

Kamera filmar person som är i oskärpa
Photo: Unsplash
I det nordiska nyhetsflödet är runt en tredjedel kvinnor – men andelen ökar sakta i alla nordiska länder. Det visar den återkommande nyhetsstudien GMMP och analyser för de nordiska länderna.
Nyhet
 | 30 november 2021

Den globala undersökningen Global Media Monitoring Project (GMMP) granskar vart femte år jämställdheten i nyhetsmedierna. I årets rapport ingår 114 länder, däribland de fem nordiska länderna samt Grönland.

För Norden finns också nationella rapporter, där nordiska medieforskare analyserar jämställdheten i medierna land för land (länkar finns sist i artikeln).

Fortsatt obalans, men liten förbättring i Norden

Av personerna i världens nyhetsflöden var en fjärdedel kvinnor, visar årets rapport som baseras på en dag i september 2020. Det  är ungefär samma nivå som i förra mätningen.

I Norden var ungefär vart tredje nyhetssubjekt kvinna. Men även om det går sakta, ökar andelen kvinnor i de nordiska nyhetsmedierna. Under 2020 placerade sig för första gången samtliga nordiska länder över 30 procent kvinnor i press, radio och tv, konstaterar den svenska rapporten Räkna med kvinnor 2020 i en nordisk utblick.

Grönländska medier har högst andel kvinnor i Norden

Andelen kvinnor i traditionella medier varierar från 33 procent i Finland och Norge till 41 procent på Grönland. Därmed ligger samtliga nordiska länder över både det europeiska och globala genomsnittet som är 28 respektive 25 procent (figur 1).

I studien mäts också andelen kvinnor i nyheter på nätet. I Norden varierar andelen kvinnor i online-medierna mellan 25 och 43 procent (Norge 25%, Danmark 31%, Sverige 34%, Finland 35%, Island 43%).

Figur 1. Andel kvinnor och män som nyhetssubjekt i press, radio och tv i Norden och globalt 2020 (procent)
Figur 1: Andel kvinnor och män som nyhetssubjekt i press, radio och tv i Norden och globalt 2020 (procent)
Kommentar: Avser antal nyhetssubjekt, det vill säga personer som uttalar sig eller som det handlar om i nyheterna. Gäller press, radio och TV i Norden 2020. Antal personer som förekommit i respektive lands nyheter: Grönland 71, Sverige 627, Danmark 314, Island 108, Finland 368, Norge 418. Källa. www.whomakesthenews.org

Nytt index mäter jämställdhet i nyheterna

För att kunna mäta jämställdhet i medierna har forskare vid Göteborgs universitet skapat ett index som kallas för GEM Index (Gender Equality in the News Media Index).

Indexet bygger på data från GMMP-undersökningarna och går mellan -100 och +100, där 0 är balans vad gäller kvinnor och mäns närvaro i nyheterna.

För Norden 2020 visar indexet ganska stora skillnader mellan länderna. Gemensamt var dock att alla placerade sig på minussidan, men ädnå närmare balans än total mansdominans i nyheterna (figur 2).

Figur 2. Nordiska länders jämställdhet i medierna baserat på GEM-Indexet 2020
Figur: Nordiska länders jämställdhet i medierna baserat på GEM-Indexet 2020
Kommentar: GEM-Indexet bygger på medelvärdet av sex GMMP-indikatorer för jämställdhet i nyheterna som gäller kvinnor och mäns närvaro, ämnen och roller i nyheterna. Källa: Figuren är hämtad från den svenska GMMP-rapporten Räkna med kvinnor, Edström & Jacobsson (red.)

Indexet presenteras i boken Comparing Gender and Media Equality Across the Globe som ges ut av Nordicom. 

Läs mer om resultaten

Läs de nationella GMMP 2020-rapporterna från Norden

Landrapporterna fördjupar analysen av jämställdhet i nyhetsinnehållet och på nyhetsredaktionerna. I de fall rapporterna är publicerade hos nationella universitet går länkarna dit, i andra fall länkas till den globala plattformen whomakesthenews.org där alla nationella rapporter finns listade.

Läs mer: Indexet som mäter jämställdhet i medierna (GEM)

Det nya indexet för att mäta jämställdhet i medierna har skapats av forskare på JMG, Göteborgs universitet. I boken Comparing Gender and Media Equality Across the Globe (2020) beskriver de hur indexet är konstruerat och hur det kan användas. De beskriver också det tillhörande dataset som finns fritt tillgängligt att använda.

Eva Harrie

Områden :