Nya riktlinjer för mediepolitiken i Finland

NYHET | 13 september 2018


Regeringen har fattat ett principbeslut om mediepolitiken i Finland. Ett nytt mediepolitiskt program ska stärka mediemångfald, journalistik och mediekompetens – och därmed demokrati och yttrandefrihet.

Regeringen (statsrådet) fattade i juli ett principbeslut om ett mediepolitiskt program, med en rad mål och åtgärder som sträcker sig fram till år 2023.

Branschsamarbete och medieutredning
Programmet är resultatet av ett samarbete med mediebransch, myndig-
heter och forskare med flera. Det har arrangerats samrådsmöten med en
rad olika intressenter, och man har i arbetet använt sig av utredningen om mediepolitikens tillstånd och mätning. Utredningen publicerades i våras och efterlyste ett helhetsgrepp om mediepolitiken, ett tydligare medborgar-perspektiv och en systematisk uppföljning av utvecklingen.

Här nedan är några av målen och åtgärderna i det nya medieprogrammet.

Stödja kvalitetsjournalistik
Momsen på e-tidningar och andra e-publikationer ska sänkas till samma nivå som för tryckta versioner, så fort ändrade EU-regler gör det möjligt. Dagens stödprogram för kulturtidskrifter och dagspress ska utvidgas till att gälla nya aktörer och publikationer som producerar nyheter, och dessutom ska nyhetsbyrån STT/Finska notisbyrån få ett engångsstöd* för att trygga nyhetsverksamheten i det nya digitala medielandskapet. (*finsk text)

(Åtgärderna i programmet gäller medier som förbinder sig att följa Journalistreglerna och bedriva "ansvarsfull journalistik", läs mer hos Opinionsnämnden för massmedier.)

Arbeta för förutsägbara lagar och regler
Målet med medieregleringen är att skapa en stabil verksamhetsmiljö för branschen. Bland annat ska radions kommande koncessionsbeslut bidra till kontinuitet och mångfald, och även ta hänsyn till den icke-kommersiella radions möjligheter (se även pdf "Radions kommande koncessions-beslut"). På EU-nivå ska Finland arbeta aktivt i frågor om reglering av globala plattformar, integritetsskydd och upphovsrätt.

Främja distribution och tillgänglighet
Tillgången till snabbt bredband ska främjas. Målet är kopplat till kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur, vars åtgärder är viktiga även för distribution av medietjänster.

Att öka tillgängligheten för olika språkgrupper och på teckenspråk är ytterligare ett mål. Medieprogrammet poängterar att det är statens uppgift att säkra medietjänster för specialgrupper och uppmuntrar Yle (Rundradion) att utveckla teknologier som också kommersiella aktörer kan använda. Även incitament för utveckling av medietjänsters tillgänglighet kan komma ifråga.

Stärka MIK och motverka desinformation och hatprat
De nationella riktlinjerna för MIK (medie- och informationskunnighet) ska uppdateras. Bland annat ska åtgärder riktas mot nya grupper, som vuxna och olika specialgrupper. MIK är också ett viktigt inslag i utbildningen för lärare och andra pedagoger.

En faktagranskningsverksamhet för att motverka desinformation ska utvecklas tillsammans med branschens aktörer, medan åtgärder mot näthat (hatprat) ska ses över inom ramen för den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.

Skapa nätverk för mediepolitiken
Samarbetet om det mediepolitiska programmet, som var ett nytt grepp i finsk mediepolitik, fortsätter framöver i ett nytt mediepolitiskt nätverk. Mediepolitiken kommer att diskuteras på regelbundna möten, varav det första äger rum redan i september.

Man ska också börja med en systematisk uppföljning av mediepolitiken och utveckla den mätmodell som föreslås i utredningen om mediepolitikens tillstånd och mätning.

Inga extra medel
Åtgärderna ska genomföras inom budgetramen och genom befintliga anslag. Åtgärder som kräver ökade anslag beslutas inom ramen för statsfinanserna och årliga budgetar.

 

Regeringens (statsrådets) pressmeddelande på svenska
Ladda ner det mediepolitiska programmet på svenska (PDF)
Lue lisää ja lataa mediapoliittinen ohjelma suomeksi

 

---

EVA HARRIE

 

 

NYHET