Nytt faktablad: Jämställdhet och de 25 största nordiska medieföretagen

Män och kvinnor i ett möte
Foto: Scandinav Bildbyrå
Forskning visar att en jämn könsfördelning i företagsstyrelser och i företagens högsta ledning har stor betydelse för företagets strategier och värderingar, dessutom främjar det en jämn könsfördelning längre ner i hierarkin. Ett nytt faktablad från Nordicom undersöker de tjugofem största nordiska medieföretagen och bekräftar att en jämn könsfördelning börjar från toppen och sprider sig neråt. Faktabladet är på engelska.
Ny publikation
 | 20 november 2023

Faktabladet undersöker andelen kvinnor och män som styrelseledarmöten, VD:ar och medverkande i de högsta ledningsgrupperna inom de tjugofem största nordiska medieföretagen. Det handlar om medie – och telekomföretag som har sitt ägande och huvudkontor i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige. 

Fem slutsatser 

  1. Med alla styrelseledarmöter medräknat hade Nordens tjugofem största medieföretag en jämn könsfördelning i sina styrelser (39/61). Elva av företagen hade en kvinnlig VD.
  2. Räknat på företagsnivå hade sjutton företag en jämställd styrelse sett till kön, åtta hade det inte.  
  3. Styrelser med jämn könsrepresentation utsåg också kvinnor till VD i betydligt högre utsträckning än icke jämställda styrelser, samtidigt som de också utsåg män till VD. 
  4. Företag med en majoritet av män som styrelseledarmöter utsåg kvinnor till VD i betydligt lägre grad, utan utsåg mestadels män. 
  5. Om VD:n var en kvinna ökade sannolikheten för att företagets ledningsgrupp var jämställd. Om VD:n var en man var ledningsgruppen inte jämställd i åtta av elva fall.