Presstöd återkommande fråga i statliga utredningar

En hög med pärmar.
Stöd till dagstidningar, public service och reklam är ämnen som ofta förekommer i regeringens offentliga utredningar på medieområdet. Det visar Nordicoms sammanställning över medieutredningar. Sammanställningen sträcker sig över hundra år och uppdateras årligen.
Nyhet
 | 2 november 2022

I juni presenterade den svenska mediestödsutredningen betänkandet Ett hållbart mediestöd för hela landet som innehåller förslag om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från 2024. Regeringen ser regelbundet över villkoren och förutsättningarna för medier i Sverige i form av statliga utredningar. Utredningarna är källor till stora mängder kunskap och fakta om det ämne som utreds, samtidigt som de är historiska källor som ger oss möjlighet att förstå mediernas förutsättningar i en annan tid.

SOU ger möjlighet att följa frågor över tid

Den första svenska statliga offentliga utredningen (SOU) som knöt an till medier publicerades 1924 och den handlade om böcker och läroverk. Fem år senare presenterades en utredning om upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. Under 1930-talet kom de första utredningarna som handlade om enskilda typer av medier så som vi känner dem i dag (film, dagspress och radio). Över tid har det framför allt varit dagspressen, radion och så småningom televisionen som återkommande varit i fokus för utredningar. Dessa SOU:er har ofta kopplat till frågor kring tryckfrihet, offentlighetslagstiftning, finansiering, propaganda och censur.

År 1965 fokuserade en utredning för första gången på dagspressens ekonomiska villkor. Därefter har dagstidningsmarknaden utretts regelbundet, liksom formerna för stöd till dagstidningarna. Tillsammans med public service och reklam är dessa områden de som oftast återkommer genom årtiondena.

Nedan följer exempel på utredningar om specifikt dagstidningsmarknaden som går att hitta i sammanställningen av SOU:er.

Statliga offentliga utredningar som direkt berör dagstidningsmarknaden

 

Över tid har utredningar om medier kommit att omfatta allt fler medieformer. I dag är mediernas innehåll inte, som under 1900-talet, bundet till antingen papper, eter eller separata lagringsmedier och detta skapar andra frågor för politiken kring yttrandefrihet, koncentration, medborgarna och så vidare.

De statliga utredningarna (SOU) initieras av regeringen och utförs av en kommitté men mer avgränsade frågor kan utredas i en annan och mindre tidsomfattande form, departementsskrivelse/promemoria (Ds), vilket betänkandet som kom i juni är ett exempel på. En historisk sammanställning av Ds finns inte, men Ds som handlar om medier från 2015 går att söka fram via regeringens webbplats.

Om Nordicoms sammanställning

Nordicoms sammanställning av medieutredningar omfattar de SOU:er som berör medier i någon form eller lagstiftning som har betydelse för området (t.ex. upphovsrätt, offentlighet, digitalisering etc). Sammanställningen baserar sig på två källor: Kungliga biblioteket och regeringens webbplats.

Kungliga bibliotekets samtliga digitaliserade SOU:er 1922–1999 finns tillgängliga i bibliotekets databas.

Fritextsökning kan göras i de digitaliserade SOU:erna, för perioden 1922–1999, via en tjänst hos Linköpings universitet.

Från och med år 2015 finns samtliga SOU:er tillgängliga på Regeringens webbplats.

 

Ulrika Facht

Områden :