Så ska svensk public service finansieras i framtiden

NYHET | 13 juni 2018

Radio- och tv-avgiften, som finansierar SR, SVT och UR, ska avskaffas och ersättas med en öronmärkt skatt. Det föreslår den svenska regeringen i sin proposition ”Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service”.

Regeringens förslag, som presenterades i slutet av maj, är att hushållens licensavgift som är kopplad till tv-innehav avskaffas och ersätts med en public service-avgift som är individuell.

Förslaget innebär en specialdestinerad skatt, avskild från stadsbudgeten och öronmärkt för public service. Den ska betalas av alla över 18 år med en beskattningsbar inkomst (personer utan inkomst betalar inte någon avgift).

Avgiften är relaterad till hur stor inkomst en person har och det finns ett tak som förväntas bli drygt 1300 kronor för 2019, att jämföra med dagens avgift på 2400 kronor per hushåll. Avgiftens storlek beräknas varje år i förhållande till inkomstbasbeloppet, vilket innebär att den följer inkomstutvecklingen i samhället.

Andra förslag är att förlänga sändningstillstånden från sex till åtta år, att avskaffa riksdagens årliga avgiftsprövning och istället låta dess beslut gälla hela tillståndsperioden, samt att förtydliga att avgiften endast får användas till public service.

Syftet med förslagen är att skapa ett långsiktigt stabilt finansieringssystem som uppfattas som legitimt av avgiftsbetalarna och som värnar oberoendet för public service. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs hela propositionen:
Regeringens proposition 2017/18:261: Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

 


Tillägg: 2018.06.19
Utredning om public service framtida reglering är klar:  Parallellt med arbetet med en ny finansieringsmodell för public service har det pågått en utredning om public service framtida villkor och reglering inför nästa tillståndsperiod (som inleds 2020) och på längre sikt. Slutbetänkandet presenterade av den parlamentariska public service-kommittén den 19 juni. Läs mer här: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar.

Riksdagens beslut: 14 november 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, efter förslag från regeringen. Beslutet innebär bland annat att radio- och tv-avgiften ersätts med en individuell public service-avgift. Den nya lagen och övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2019.
Här finns: Lag (2018:1893) om finansering av radio och tv i allmänhetens tjänst
Läs Kulturutskottets betänkande och riksdagens beslut.  (EH)


 

Det nordiska perspektivet:

Vad sker med finansieringen av public service i övriga Norden?
I Danmark slöts i mars ett politiskt avtal om att ersätta licensavgiften med skattefinansiering, med en gradvis utfasning från och med 2019. I Norge är frågan om en ny finansieringsmodell för NRK under utvärdering, se bland annat regeringens förslag om att ersätta licensavgiften med en teknikneutral medieavgift och Mediemangfoldets rapport.

På Island och i Finland ersattes licensavgiften med en specialdestinerad skatt år 2009 respektive 2013. Läs mer i den internationella utblicken i den svenska public service-kommittens utredning från oktober 2017 (sid. 76-95).

Ladda ner nordiska översikter från Nordicoms tabelldatabas (excel):
Public service funding systems in the Nordic countries in 2018
TV and radio licence fees or special taxes in the Nordic countries 2002-2018

 

---

EVA HARRIE

NYHET